tel. kom. 537 271 291

fax 22 257 82 32

Ludzie z natury dobrzy pragną wiedzy.

Leonardo da Vinci


Pełny tytuł: Wywiad gospodarczy i polityczny - Podręcznik dla specjalistów ds. bezpieczeństwa, detektywów i doradców gospodarczych (wydanie II - zaktualizowane i rozszerzone)

Seria: Literatura faktu 
Autor - Kazimierz Turaliński 
Wydawca wydania II - "ARTEFAKT.EDU.PL sp. z o.o.", Warszawa 2015
ISBN 978-83-64983-01-6
510 stron, format A5 oprawa miękka klejona

Książka stanowi literaturę podstawową m.in. przedmiotów: Infobrokering na Uniwersytecie Jagiellońskim, Detektywistyka na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Wywiad Gospodarczy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Podręcznik - kompendium wiedzy zawodowej z zakresu współczesnego wywiadu gospodarczego (majątkowego, konkurencyjnego) i wywiadu politycznego. Obejmuje pełen zakres materiałów niezbędnych do profesjonalnego świadczenia usług, ale także i do identyfikowania wrogich działań wywiadowczych oraz nielegalnego szpiegostwa przemysłowego.

Książka podzielona została na sześć części, prezentujących zarówno jasną, jak i ciemną stronę branży, wraz ze szczegółowym opisem działań legalnych i tych zdecydowanie odradzanych, o charakterze kryminalnym:

Wstęp do zagadnienia - obejmuje zarys definicyjny używanych pojęć, podstawowe informacje metodologiczne, a także opis motywów przyświecających rozpoznaniu operacyjnemu i wykorzystaniu osobowych źródeł informacji.

Biały Wywiad - 80% współczesnych informacji pozyskiwanych jest w drodze eksploracji źródeł jawnych: państwowych, prasowych oraz prywatnych. Dział zawiera opis wszystkich dostępnych w Polsce gospodarczych i politycznych baz danych, źródeł rejestrowych, osobowych i struktur organizacyjnych ze służbami policyjnymi, wojskowymi i rządem włącznie.

Szary Wywiad - 15% informacji pozyskiwanych jest w drodze działań o charakterze detektywistycznym: inwigilacji (obserwacji i monitoringu), infiltracji, analiz kryminalistycznych oraz działań o charakterze socjotechnicznym.

Czarny Wywiad - 5% wiadomości, często kluczowych, uzyskać można poprzez czynności często nielegalne, takie jak szpiegostwo przemysłowe (instalacja podsłuchów - osób, pomieszczeń i telefonów, włamania), kradzież cudzej tożsamości i parametrów biometrycznych, łamanie zabezpieczeń kryptograficznych, a także poprzez zwerbowaną w drodze szantażu lub korupcji agenturę.

Raport końcowy - metodyka opracowywania analiz o charakterze ekonomicznym i politycznym, a także pragmatycznych sprawozdań z zakresu pozyskanych informacji majątkowych lub dot. stwierdzonych przestępstw gospodarczych i kryminalnych.

Przepisy karne i cywilne - wypis oraz komentarz do najważniejszych unormowań prawnych, związanych z nielegalnym prowadzeniem czynności wywiadowczych oraz innych najczęściej popełnianych w jego toku przestępstw, w tym naruszeń tajemnicy państwowej oraz prawem chronionej tajemnicy przedsiębiorstwa.

 

 Wybrane elementy spisu treści:

 

Dział I: Wstęp do zagadnienia

 

1.1. Pojęcie wywiadu gospodarczego i politycznego 

1.1.1. Podstawowa terminologia

1.1.2. Optymalne cechy wywiadowcy i analityka

1.1.3. Przedmiot rozpoznania

1.1.4. Polskie instytucje państwowe realizujące czynności tematycznie pokrywające się z wywiadem komercyjnym

 

1.2. Motywy rozpoznawania podmiotów gospodarczych 

1.2.1. Motywy finansowe

1.2.2. Motywy polityczne

1.2.3. Motywy deliktowe – terroryzm

1.2.4. Motywy deliktowe – przestępczość gospodarcza i kryminalna

1.2.5. Motywy deliktowe – szpiegostwo przemysłowe i sabotaż

 

1.3. Motywy ukrywania informacji o podmiotach gospodarczych 

1.3.1. Utrudnienie egzekucji komorniczej

1.3.2. Przeciwdziałanie analizie konkurencyjnej

1.3.3. Zafałszowanie wizerunku marketingowego

1.3.4. Przygotowanie do popełnienia przestępstwa gospodarczego lub skarbowego

1.3.5. Kreacja spójnego wizerunku politycznego

1.3.6. Motywy osobiste

 

1.4. Osobowe źródła informacji 

1.4.1. Wspólny wróg

1.4.2. Sprzedaż informacji

1.4.3. Materiały kompromitujące

1.4.4. Materiały obciążające

1.4.5. Wiarygodność pozyskanych materiałów

1.4.6. Informator a agentura

 

Dział II: Biały wywiad – Kurs podstawowy 

 

2.1. Powszechnie dostępne rejestry państwowe 

 

2.2. Powszechnie dostępne prywatne źródła informacji 

 

2.3.  Powszechnie dostępne źródła informacji politycznej 

Rejestry państwowe – partie i wybory

Publikacje ministerstw, urzędów centralnych i samorządów oraz jednostek podległych i sądów

Szacowanie sektorów strategicznych państwa (formacje militarne i policyjne, bezpieczeństwo obiektów państwowych)

Identyfikacja czynników makroekonomicznych

 

2.4. Działania bezpośrednie 

Wizja lokalna

Kontakt bezpośredni

 

Dział III: Szary wywiad – Kurs średniozaawansowany

 

3.1. Wstęp do inwigilacji

 

3.2. Analizy kryminalistyczne i zabezpieczanie dowodów 

3.2.1. Wiedza operacyjna a tzw. przełożenie dowodowe

3.2.2. Dokumentacja wizji lokalnej

3.2.3. Fonoskopia

3.2.4. Informatyka śledcza

3.2.5. Dowody z dokumentów

3.2.6. Ekspertyzy fizyko-chemiczne

 

3.3. Obserwacja i monitoring 

3.3.1. Niejawna obserwacja osób

Obserwacja statyczna i dynamiczna

Dobór pojazdów

3.3.2. Niejawna obserwacja pojazdów

3.3.3. Niejawna obserwacja miejsc

 

3.4. Infiltracja 

3.4.1. Uwarunkowania środowiskowe i indywidualne

3.4.2. Legenda „miękka” – kontakt on-line

3.4.3. Legenda „miękka” – kontakt osobisty

3.4.4. Legenda „twarda” – kontakt on-line

3.4.5. Legenda „twarda” – kontakt osobisty

3.4.6. Infiltracja środowiska z „drugiego kręgu”

3.4.7. Metoda komórkowa

3.4.8. Socjotechnika

 

Dział IV: Czarny wywiad – Kurs zaawansowany

 

4.1. Szpiegostwo przemysłowe i polityczne 

4.1.1. Charakter nielegalnie pozyskiwanych informacji

4.1.2. Podsłuch pomieszczeń i osób

Urządzenia podsłuchowe stacjonarne – radiowe

Odbiorniki radiowe

Urządzenia podsłuchowe stacjonarne (GSM i magazynujące)

Lokalizacja urządzeń podsłuchowych stacjonarnych

Urządzenia podsłuchowe mobilne

4.1.3. Podsłuch telefonów (stacjonarnych i komórkowych)

4.1.4. Penetracja chronionych obiektów i wywoływanie zdarzeń nadzwyczajnych

4.1.5. Niedozwolone przedmioty

4.1.6. Przełamywanie systemów kontroli dostępu

 

4.2. Zaawansowana kradzież tożsamości 

4.2.1. Pozyskanie cudzych danych osobowych

4.2.2. Kradzież wirtualnej tożsamości

4.2.3. Kradzież parametrów biometrycznych

4.2.4. Kradzież i blokada numeru telefonu komórkowego

4.2.5. Infiltracja z wykorzystaniem sfałszowanych dokumentów i uniformów

 

4.3. Przełamywanie zabezpieczeń kryptograficznych i informatycznych 

Kradzież haseł – fizyczny dostęp do komputera i on-line

Omijanie prostych działań kontrwywiadowczych

Podsłuch sprzętowy i software'owy komputera

Odczyt plików skasowanych i uszkodzonych nośników

Łamanie haseł i kradzież korespondencji elektronicznej

 

4.4. Działania konfrontacyjne 

4.4.1. Nielegalny nacisk na osoby (szantaż) - krąg rodzinny, zawodowy i polityczny

4.4.2. Korupcja i prowokacja

4.4.3. Wywiad w wykonaniu służb specjalnych

 

Dział V: Raport końcowy

 

5.1. Analizy zamykające 

Wstępna wycena majątku

Analiza powiązań kapitałowych i osobowych

Analiza potencjału produkcyjnego (konkurencyjnego)

Analizy ekonomiczne, polityczne i prawne

 

5.2. Forma raportu 

Gwarancja tajemnicy i forma komunikacji

Raport majątkowy

Analiza – polityczna, ekonomiczna lub kryminologiczna

Analiza Hipotez Alternatywnych

Wywiad konkurencyjny

Wywiad identyfikujący działania kryminalne

 

Dział VI: Odpowiedzialność karna i cywilna 

 

6.1. Penalizacja czynów związanych z realizacją wywiadu gospodarczego i politycznego

 

6.2. Zarys odpowiedzialności cywilnoprawnej

 

6.3. Granice prawne wywiadu komercyjnego – podsumowanie 

Granica dozwolonej redystrybucji informacji

Granice dozwolonych nacisków na osobowe źródła informacji