Loading Theme Customizer. Please wait...

Dużo łat­wiej jest na­pisać dobrą sztukę niż us­ta­nowić dob­re prawo.


George Bernard Shaw

wybrane publikacje książkowe

wydawnictwa ARTEFAKT.edu.pl

Wol­ność to pra­wo czy­nienia wszys­tkiego, co nie jest zabronione.


Monteskiusz